0

โปรดให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของท่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่่งที่ดีกว่า

urai.p 3 years ago updated 3 years ago 0

หากท่านมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปแบบบริการ วิธีการ ขั้นตอนการบริการ ฯลฯ เพื่อสะท้อนมายังห้องสมุด ห้องสมุดจะนำมาพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งทีดีกว่า โปรดให้ความคิดเห็นมาที่นี่